Privacy Statement Sell-Action Holding BV

Wie wij zijn. Sell-Action Holding BV en Sell-Action HRM BV, deze laatste ook handelend onder de namen
(verder gezamenlijk Sell-Action genoemd): Sell-Action Organisatieadvies, Sell-Action Recruitment, HR
Abonnement® en GoedinRecruitment®, gevestigd aan Industriestraat 6-D, 3371 XD te Hardinxveld-Giessendam
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat we net als jij belangrijk vinden. Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan
het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze kandidaten, opdrachtgevers, (en diens) werknemers,
(en diens) leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en
regelgeving zoals die is beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van dienstverlening van andere partijen
die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten met hen verwerkersovereenkomsten af zodat ook zij
zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor de bescherming van
jouw gegevens.

Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een
contractuele bepaling, verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de belastingdienst, het UWV of een andere
overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel
van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer wij jou voorstellen bij een opdrachtgever vanuit recruitment
perspectief.

Wij sturen je gegevens niet door aan landen buiten de EU.

Bewaartermijn. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en uitsluitend voor het doel
waar de gegevens voor verkregen zijn. Hoe lang wij welke gegevens precies bewaren hangt af van de diensten
waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hierbij volgen wij in ieder geval de wettelijke bewaartermijnen.

In geval van Werving & Selectie merken we extra op dat wij geen CV’s bewaren, want wij gebruiken deze
uitsluitend tijdens de specifieke procedure, waarvoor jij vooraf specifiek schriftelijke toestemming hebt
verleend, totdat deze procedure is afgerond. Daarna wordt deze definitief verwijderd uit ons systeem. Er is dus
geen sprake van het bewaren van je CV.

Persoonsgegevens die wij verwerken. Sell-Action verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij (of je
werkgever) gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

● Voorletter, roepnaam en achterna(a)m(en)
● Geslacht
● Geboortedatum
● Geboorteplaats
● Adresgegevens + land
● Telefoonnummers
● E-mailadressen
● Bankrekeningnummer
● Burgerservicenummer (BSN)
● Gegevens identiteitsbewijs / paspoort / ID Kaart / rijbewijs
● VOG
● ICE (In case of emergency gegevens; wie te waarschuwen in geval van nood, eventueel ook huisarts)
● Certificaten, diploma’s, getuigschriften
● CV’s
● Burgerlijke staat, gegevens partner en eventueel informatie over kinderen voor zover nodig (bijvoorbeeld
in geval van pensioen)
● Overige persoonsgegevens die je (werkgever) actief verstrekt bijvoorbeeld door communicatie via
briefpost, telefonisch, WhatsApp, Social Media, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Sell-Action verwerkt jouw
persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Het zorgvuldig kunnen leveren van overeengekomen diensten met jou(w) (werkgever):

 • Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
  van onze kernactiviteiten. Dit betekent in de praktijk:
 • 1) voor werknemers (van opdrachtgevers) tijdens het uitvoeren van het (2) indienstredingsproces
  (opmaken van contract en eventuele addenda, het aanmelden bij bijvoorbeeld
  pensioenmaatschappij, arbodienst, verzekeringsbedrijf, uwv en andere instanties waarbij het
  noodzakelijk is deze te voorzien van -enkele- van jouw gegevens);
 • 2) begeleiding geven tijdens of bij de implementatie van of het vertalen van gespreksverslagen en
  begeleiden van het PACT middels een (3) EVAluatie-cyclus;
 • 3) voor werkzaamheden met betrekking tot het geven of vastleggen van de afspraken omtrent (4)
  opleidingen;
 • 4) het administratieve proces van mutaties en de coördinatie daarvan ten behoeve van de (5)
  payroll/verloning/salarisadministratie;
 • 5) in het kader van (6) ziekteverzuimmanagement het begeleiden van personen procedurele
  en/of administratieve communicatie;
  6) bij de werkzaamheden die horen bij het administratief regelen van (7) uitdiensttredin

● Om je werkgever te kunnen adviseren over arbeidsvoorwaarden en administratieve HR basis processen en
-documenten, en tevens het analyseren, implementeren en/of het optimaliseren hiervan.
● Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
bij recruitment en werving & selectie gerelateerde werkzaamheden.
● Om je (werkgever) te informeren over wijzigingen van onze diensten en over relevante ontwikkelingen
bijvoorbeeld via nieuwsbrieven
● Het opmaken van je profiel ten behoeve van het kunnen voorstellen aan een opdrachtgever in geval van
Werving & Selectie (1).
● Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor uitvoering van een vonnis.
● Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens blijvend te kunnen
gebruiken en te bewaren voor zover relevant.
● Facturering: om onze geleverde diensten te factureren en te verantwoorden, verwerken wij relevante
gegevens zoals namen van contactpersonen en hun emailadres en telefoonnummer. Voor onze financiële
administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op, zoals de
factuur en de persoonsgegevens die daarop vermeld staan.

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben, maar
bijvoorbeeld van je werkgever met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben. Ook dan verwerken wij deze
gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel en bewaren deze niet langer dan de
wettelijke termijn.

Geautomatiseerde besluitvorming. Sell-Action neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde
verwerkingen over zaken die gevolgen (kunnen) hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens in deelneemt.

Delen van persoonsgegevens met derden. Sell-Action verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt
deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jouw (werkgever) of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
je gegevens. Sell-Action blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Sell-Action maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze cookies bevatten
geen persoonsgegevens. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan
voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat je persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer je
het contactformulier op onze website invult, vragen wij je om jouw naam en e-mailadres. Wij verzamelen deze
persoonsgegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je
hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien (artikel 15 van de AVG), te corrigeren (artikel 16 AVG) of te
verwijderen (artikel 17 AVG). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Sell-Action en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jouw beschikken, in een computerbestand naar jouzelf of
een andere, door jouw genoemde organisatie, te sturen (artikel 20 AVG).

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking of beperking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@sell-action.nl (artikel 18 en 21 AVG).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. We nemen reageren dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op
je verzoek. Wij zullen bij twijfel aanvullende controlemaatregelen treffen, zoals je bellen of je aanschrijven
aangetekend op het bij ons reeds bekende adres.

Als je een klacht hebt. Neem contact met ons via onderstaande contactgegevens. Daarbij heb je de
mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Sell-Action nam de bescherming van jouw gegevens altijd al serieus en
dat blijven we doen. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een ongeregeldheid, neem dan onmiddellijk contact met
ons op via info@sell-action.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou
gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren
je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd
opvragen.

Deze versie is voor het laatst aangepast op 9 november 2021.

Contactgegevens

Voor vragen over de veiligheid van jouw persoonsgegevens of deze privacy statement, dan kun je contact met
ons opnemen via info@sell-action.nl of 085-0027743.

Ook bij klachten kun je direct contact opnemen met bovengenoemde.

Datalek melden

Denk je dat je een zwakke plek hebt gevonden? Of is er inbreuk gedaan op de beveiliging van
persoonsgegevens? Neem dan onmiddellijk contact met ons op via e-mail: info@sell-action.nl of via
telefoonnummer 085-0027743. Wij verzoeken je vriendelijk en dringend deze informatie dan niet verder te
verspreiden en er mede voor zorg te dragen dat de impact voor de betrokkenen zo klein mogelijk blijft.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

 

Bent u geïnteresseerd in onze zonnepanelen of laadpalen? Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte aan!

 

Bij ons krijgt u een complete service, oprecht en eerlijk advies, werken we met hoogwaardige producten en staat U centraal.

 

Wij reageren binnen 24 uur en nemen direct contact met u op.