Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van IZO wonen

Artikel 1. Algemeen.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op- en maken deel uit van alle aanbiedingen en
overeenkomsten met IZO wonen inzake de verkoop van zonnepanelen en materialen behorende bij
het complete systeem zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
1.2 Definities:
a. IZO wonen, gevestigd aan de Prinses Margrietlaan 15, 2404HA Alphen aan den Rijn en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
69846057;
b. Product: zonnepanelen en materialen behorende bij het complete systeem zoals
gespecificeerd in de overeenkomst;
c. Koper: een consument die een overeenkomst met IZO wonen inzake de aankoop van een
product en installatie wenst aan te gaan of is aangegaan;
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen IZO wonen en Koper tot koop van het product en
installatie;
e. Werk: de door IZO wonen of één van haar erkende onderaannemers uitgevoerde
installatiewerken.
1.3 Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
1.5 Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk
aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Artikel 2. Aanbieding en Overeenkomst.
2.1 Alle aanbiedingen van IZO wonen zijn vrijblijvend.
2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Koper volledig ingevulde- en
ondertekende IZO wonen offerte is ontvangen en wordt aanvaard door een bevoegd persoon van IZO
wonen. De Koper kan eenzijdig de offerte geplaatst niet meer annuleren aangezien dit een bindend
aanbod tot contracteren uitmaakt, tenzij (i) annulering wettelijk is toegestaan ingevolge een
opgenomen verzakingsbeding dan wel (ii) wanneer de Koper hier binnen een termijn van 14
kalenderdagen na aanvaarding schriftelijk op terugkomt met een beroep op herroeping.
2.3 IZO wonen streeft enkel naar een juiste informatie van Koper doch zonder gehouden te zijn alle
gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de
beslissing van Koper om de Overeenkomst aan te gaan, al dan niet bekend bij IZO wonen, te kennen.
2.4 De door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts
een algemene weergave. Aan de door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen
rechten ontleend worden ten opzichte van de opbrengst en rendement van de systemen,
uitgezonderd wanneer overeenkomst conform artikel 2.2 tot stand is gekomen.
2.5 Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding
verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en
overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en
mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden
gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden
gebruikt in het verkeer met derden.
2.6 Indien ten gunste van de Koper voorwaarden bedongen zijn zoals het bekomen van een
financiering of bouwvergunning, is Koper verplicht om IZO wonen binnen een termijn van 7
kalenderdagen schriftelijk te melden dat de financiering of bouwvergunning niet kon worden
bekomen. Indien de financiering of bouwvergunning uiteindelijk wordt geweigerd heeft Koper het
recht zich op de ontbindende voorwaarde te beroepen.
2.7 IZO wonen behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden
(productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter product
aan koper te leveren. De koper heeft het recht om dit aanbod te accepteren dan wel te weigeren. In
geval van afwijzing van het aanbod zal de overeenkomst tussen verkoper en Koper kosteloos worden
ontbonden.
2.8 De leveringsdatum wordt in nader overleg tussen partijen bepaald.
2.9 De aanbieding van IZO wonen vermeldt de volledige kosten die in verband met het leveren en
plaatsen van het Product en eventuele aanverwante producten bij Koper in rekening zullen worden
gebracht. Ook wordt helder inzicht gegeven in welke werkzaamheden of producten in uitzonderlijke
omstandigheden tot meerkosten kunnen leiden.
2.10 De aanbieding en de bijbehorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen,
calculaties en berekeningen die door IZO wonen of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven
eigendom van IZO wonen. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden worden
verstrekt, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden.
2.11 De aanbieding van IZO wonen wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk
gedurende 28 dagen na ontvangst door de Koper. Tenzij hier van wordt afgeweken in de offerte in
het kader van een actie.

Artikel 3. Prijs.
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van IZO wonen vermelde prijzen
vast.
3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor volledige betaling een of
meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ingevolge objectieve omstandigheden (o.m.
BTW, belasting op goederen, loon, grondstoffen), ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
omstandigheden, is IZO wonen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
verhogen.
3.3 In geval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging van meer dan 5% en de
prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden
bij aangetekende brief, binnen een week nadat IZO wonen kenbaar heeft gemaakt de
overeengekomen prijs te verhogen.
3.4 De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs
inclusief montage en het functionerend opleveren van het Product op het aangegeven adres en
inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze algemene voorwaarden niet voor rekening
van IZO wonen komen.

Artikel 4. (af)Levering en eigendomsvoorbehoud.
4.1 De (af)levering van het product en de eventuele aanvang van installatie van het product
geschiedt op het door Koper aan IZO wonen opgegeven adres en wel binnen een termijn als volgt
: 12 werkweken voor een standaard order, 12 werkweken na bevestiging van ontvangst van de
bouwvergunning aan IZO wonen, 16 werkweken in geval van opzet van een constructie, al dan
niet na bevestiging ontvangst van de bouwvergunning aan IZO wonen.
4.2 Bij zelfinstallatie zal de aflevering nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de volledige
betaling van de overeengekomen koopsom is voldaan.
4.3 IZO wonen zal de Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de
(af)levering en installatie van het product. Koper stelt hiertoe voldoende contactgegevens ter
beschikking.
4.4 De levertijd wordt verlengd met het dubbele van de duur van de vertraging ten gevolge van het
niet voldoen door de Koper aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of door
Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
4.5 De eigendom van alle geleverde en alle nog te leveren producten door IZO wonen blijft bij IZO
wonen en zal eerst op de klant overgaan op het moment dat de klant de volledige verschuldigde
koopprijs voor alle geleverde producten alsmede de verschuldigde vergoeding voor de in het kader
van de levering tevens ten behoeve van de klant door IZO wonen verrichte of te verrichten
werkzaamheden heeft voldaan en voor het overige heeft voldaan aan de verplichtingen en/of
voorwaarden die IZO wonen in verband met dit door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud heeft
gesteld, waaronder begrepen verplichtingen wegens enig tekortschieten, die tot schadevergoeding
en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten,
boeten en dwangsommen daaronder begrepen. Onder schadevergoeding is uitdrukkelijk begrepen
eventueel verlies als gevolg van wederverkoop van teruggenomen zaken.
4.6 Producten worden geacht niet te zijn betaald indien de klant de betaling daarvan niet heeft
aangetoond.
4.7 De klant is verplicht de producten van IZO wonen waarop het eigendomsvoorbehoud rust als
zodanig te identificeren en op eerst verzoek van IZO wonen deze aan te tonen en in geval van
betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. Voor de teruggenomen producten wordt de
klant gecrediteerd voor de waarde die de producten alsdan blijken te hebben. De aan de terugname
verbonden kosten zullen de klant in rekening worden gebracht waaronder begrepen de kosten als
gevolg van wederverkoop.
4.8 De klant is niet gerechtigd de door IZO wonen geleverde producten alsmede de producten ten
aanzien waarvan aan IZO wonen het eigendomsrecht toekomt op grond van het bepaalde in lid 4.5
aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of anderszins tot zekerheid over te
dragen, alvorens deze volledig zijn betaald. Het vorenstaande geldt niet voor de gebruikelijke
verkoop binnen het kader van de gewone bedrijfsvoering van de klant, tenzij aan de klant surseance
van betaling is verleend of hij in staat van faillissement is verklaard dan wel bij de klant beslag is
gelegd op een handelsvoorraad waarop krachtens deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk
eigendomsvoorbehoud van IZO wonen rust.
4.9 De klant moet IZO wonen onmiddellijk mededeling doen van aanspraken of pogingen daartoe van
derden om producten waarop IZO wonen enig eigendomsrecht kan doen gelden, in hun bezit te
krijgen. De klant dient dit te melden en IZO wonen gelijktijdig de daarop betrekking hebbende
documenten te verschaffen.
4.10 IZO wonen heeft het recht de aan de klant geleverde producten die eigendom van IZO wonen
zijn gebleven, terug te (doen) nemen, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of IZO
wonen aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De
klant is verplicht deze terugname medewerking te verlenen.
4.11 De klant is verplicht alle producten waarop enig eigendomsrecht van IZO wonen rust, naar
behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen normale risico’s.

Artikel 5. Betaling.
5.1 De betaling geschiedt volledig na oplevering van de installatie, het openstaande saldo dient door
Koper te worden betaald bij oplevering en installatie van het product tegen ontvangst van de
eindfactuur.
5.2 Afwijkingen van artikel 5.1. zijn mogelijk door uitdrukkelijke opname hiervan in de overeenkomst.
5.3 Koper dient een betaling binnen de door IZO wonen aangegeven termijn te verrichten. Indien IZO
wonen de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft ontvangen zendt IZO wonen Koper een
betalingsherinnering toe waarin Koper de gelegenheid wordt geboden om binnen 14 dagen na
verzending daarvan alsnog tot betaling over te gaan. Indien ook binnen deze termijn niet
tot betaling wordt overgegaan is Koper in verzuim. Als na het verstrijken van de termijn van de
betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is IZO wonen gerechtigd rente in rekening te
brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 6. Schadebeding.
6.1 Indien de Overeenkomst door Koper éénzijdig algeheel of gedeeltelijk verbroken wordt of
geannuleerd wordt na de wettelijke bedenktijd zoals vermeld in artikel 2, lid 2, zal zij IZO wonen
integraal schadeloos moeten stellen, behoudens een situatie van overmacht (extreme
weersomstandigheden, uitzonderlijke omstandigheden van toelevering van de materialen, essentiële
wijzigingen of vertragingen van overheidsreglementering voor de plaatsing of keuring). Na
herroepingstermijn annuleren leidt tot een boete van € 750,00.
6.2 Indien Koper handelt in het kader van zijn beroep of bedrijf, geldt het volgende schadebeding:
Indien de Overeenkomst door Koper éénzijdig algeheel of gedeeltelijk verbroken wordt of
geannuleerd wordt, zal zij IZO wonen integraal schadeloos moeten stellen, behoudens een situatie
van overmacht (extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke omstandigheden van toelevering
van de materialen, essentiële wijzigingen of vertragingen van overheidsreglementering voor de
plaatsing of keuring). Wanneer de verbreking en/of annulering door Koper tussenkomt op meer dan
4 weken van de leveringsdatum, bedraagt de schadevergoeding 25% van de koopsom exclusief
BTW. 50% Van de integrale koopsom is verschuldigd door Koper wanneer hij de Overeenkomst
annuleert of verbreekt, binnen 4 weken voor de leveringsdatum. De integrale koopsom voor de
goederen kan worden gevorderd door IZO wonen indien de goederen reeds in productie werden
genomen en specifiek aangepast zijn aan Koper.
6.3. Leverancier zal er naar redelijkheid alles aan doen om de installatie optimaal te laten
functioneren. Mocht een installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren dan zal de klant
gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in opbrengst wat dan op kan treden.

Artikel 7. (af)Levering en installatie.
Het Product wordt door IZO wonen geleverd en geïnstalleerd op de overeengekomen locatie, tenzij
is overeengekomen dat de installatie van het Product op de locatie door Koper wordt uitgevoerd.
Koper dient in voorkomend geval ervoor zorg te dragen dat de installatie geschiedt door een erkend
en gecertificeerd vakbedrijf.
7.2 IZO wonen behoudt zich het recht voor om voor de levering en installatie een beroep te doen op
een onderaannemer naar eigen keuze.
7.3 Koper is jegens IZO wonen verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle
inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te
installeren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde staat. Onverminderd het
hiervoor bepaalde zorgt Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. Het personeel van IZO wonen en/of onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling
is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten
gedurende de normale werkuren en bovendien, indien IZO wonen dit noodzakelijk acht,
buiten de normale werkuren, mits dit tijdig aan Koper is medegedeeld;
b. De toegangswegen tot de plaats van de opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
c. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage, dus ook voor de
eventuele plaatsing van bouwsteigers;
d. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd, alsmede alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in
het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te
voldoen;
e. Indien de installateurs gezien de hoogte van de dakrand niet veilig kunnen werken dan
worden de kosten voor het gebruik van een hoogwerker aan de koper doorbelast.
f. IZO wonen zal de noodzakelijke voorwaarden zoals in de bovengenoemde onder a) tot en met
e) staan opgesomd steeds van tevoren met Koper bespreken en afstemmen zodat
vooraf inzicht hierover (waaronder eventuele meerkosten) bestaat.
7.4 Koper dient ervoor zorg te dragen dat eventueel door anderen uit te voeren werkzaamheden
en/of leveringen, ook mogelijk voortvloeiend uit gewijzigde overheidsreglementering, die niet tot de
overeengekomen werkzaamheden van IZO wonen of door haar ingeschakelde derde behoren,
zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege IZO
wonen geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient
Koper IZO wonen hiervan tijdig in kennis te stellen.
7.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of
niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Koper, en dit aan kostprijs voor IZO wonen verhoogd
met 10% marge.
7.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. Onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
b. Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
c. Dakpannen die vast verbonden zijn met de onder- dan wel dakconstructie en/of gecoat zijn
en niet zonder (cosmetische) beschadiging kunnen worden verwijderd ten behoeve het
aanbrengen van de dakhaken.
7.7 De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat, indien het technisch noodzakelijk is om een
extra groep in de meterkast te plaatsen, vanuit de meterkast een kabel naar de omvormer zal
worden aangebracht. De kabel wordt in dat geval in overleg met de Koper geplaatst en netjes
afgewerkt.
7.8 De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het technisch noodzakelijk kan zijn dat de
omvormer op een in overleg met de Koper te bepalen zichtbare plek in de woning wordt geplaatst.
Gelet op het feit dat een omvormer overdag een licht zoemend geluid maakt zal rekening worden
gehouden met de plek waar de omvormer wordt geplaatst.
7.9 Koper draagt het risico van het door IZO wonen aantreffen van een zaak (zoals de aanwezigheid
van asbest) die het nakomen van de verplichtingen uit de Overeenkomst voor de IZO wonen
belemmert dan wel bemoeilijkt, tenzij de IZO wonen redelijkerwijs van de aanwezigheid van die
zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn. IZO wonen behoudt zich het recht voor tot
het afbreken van de installatie dan wel het annuleren van de opdracht indien naar inschatting van
de IZO wonen:
a. De veiligheid van medewerkers in het geding is;
b. Asbest wordt aangetroffen;
c. De staat van het dak dusdanig slecht is dat installatie niet mogelijk is;
d. Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen;

Artikel 8. Garantie.
8.1 IZO wonen garandeert de uitvoering van zijn opdracht volgens de regels van redelijkheid en
billijkheid en door gekwalificeerde werknemers of onderaannemers.
8.2 Op de door IZO wonen geleverde en geïnstalleerde onderdelen of vervangingsonderdelen zijn de
normale garantieregelingen van toepassing.
8.3 IZO wonen garandeert dat wijzigingen en aanpassingen van de installatie, uitgevoerd in het kader
van deze overeenkomst geen negatieve invloed hebben op de werking en functionaliteit van de
installatie.
8.4 De garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van:
schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, ongeacht
hoe deze zijn ontstaan;
schade veroorzaakt door, ontstaan uit, optredende bij of op welke wijze ook direct of indirect
verband houdende met terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan: Gewelddadige
handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk
met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of materiële schade ontstaat (dan
wel anderszins economische belangen worden aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze
aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
van overheidswege en/of door derden getroffen preventieve maatregelen om het
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of
(indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt ) de gevolgen daarvan te beperken;
schade veroorzaakt door of ontstaan uit groot molest, zoals een gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij;
indien de Koper, diens lasthebber of diens aangestelde met opzet of de al dan niet bewuste
roekeloosheid een schade veroorzaakt;
na verhuizing, verplaatsing of verandering (waaronder eigendomsoverdracht) van de
installatie.
De overeenkomst blijft echter gelden indien de Koper de verhuizing, verplaatsing of
verandering onmiddellijk aan IZO wonen meldt en onmiddellijk na het ontstaan van enige
schade bewijst dat er geen verband is tussen de verhuizing, verplaatsing of verandering en
het ontstaan of vergroten van deze schade. IZO wonen heeft bij verhuizing, verplaatsing of
verandering van de installatie het recht de prijs vanaf de wijzigingsdatum te herzien dan wel
huidige overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.
werken van welke aard ook uitgevoerd aan de installatie door anderen die niet in opdracht
verkeerden van IZO wonen, tenzij anders overeengekomen met IZO wonen;
gebreken veroorzaakt door foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik door de Koper of
derden;
gebreken veroorzaakt door een fout van de Koper, zijn lasthebbers of aangestelde of elke
derde die door de Koper bij de installatie wordt toegelaten;
schade ontstaan door experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen;
schade bestaande uit esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of deuken;
schade ontstaan door slijtage, corrosie, oxidatie en elk ander geleidelijk bederf als een
natuurlijk gevolg van de normale werking en het normale gebruik van de installatie;
schade veroorzaakt door instorting of verzakking van gebouwen, vloeren en
funderingsconstructies, behoudens:
– uit een draagkrachtberekening blijkt dat de constructie de te plaatsen
zonnestroominstallatie (inclusief sneeuwbelasting) kan dragen;
– de zonnestroominstallatie een geïnstalleerd vermogen heeft van maximaal 25 kWp.
in geval van schade blijkt dat niet is voldaan door de Koper aan de verplichtingen zoals
vermeld in overeenkomst en indien en voor zover door het niet nakomen van deze
verplichtingen de belangen van IZO wonen zijn geschaad, en dit onverminderd het
bepaalde in de elders in deze overeenkomst opgenomen specifieke bepalingen;
niet of laattijdige betaling van de prijs van overeenkomst;
andere uitdrukkelijke uitsluitingen vermeld in deze overeenkomst.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.
9.1 IZO wonen is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de apparatuur ten gevolge van
overmacht te wijten aan derden.
9.2 De aansprakelijkheid van IZO wonen voor schade door zijn fout of nalatigheid veroorzaakt in de
uitvoering van deze overeenkomst beperkt zich tot maximaal de oorspronkelijk koopprijs van de
installatie.
9.3 Elke aansprakelijkheid van IZO wonen voor indirecte schade of winstderving wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
9.4 In geval van schade ten gevolge van het Werk kan IZO wonen enkel aansprakelijk gesteld
worden in geval van opzettelijke of grove fout.
9.5 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de schade,
schriftelijk aan IZO wonen te worden gemeld, tenzij Koper aannemelijk maakt dat Koper de schade
niet eerder heeft kunnen melden.
9.6 IZO wonen spant zich tot het uiterste in dat de informatie op de website juist en correct is. De
website van IZO wonen bevat bestanden die uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn
opgenomen. IZO wonen staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of
het materiaal afkomstig is van IZO wonen of derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
de inhoud van haar website. Op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als
voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden ontleend.

Artikel 10. Zekerheidsstelling
10.1 Indien wij goede grond hebben te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen uit de
overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst
gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat Wederpartij op verzoek en
ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de
overeenkomst.
10.2 Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is Wederpartij van
rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel
van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 11. Subsidie en belastingdienst
11.1 Uitsluitend de subsidiegever dan wel Belastingdienst bepaalt of de Koper al dan niet in
aanmerking komt voor subsidie respectievelijk belastingteruggaaf.
11.2 Indien subsidie en/of belastingteruggaaf wordt toegekend treedt IZO wonen of aangestelde,
daar waar mogelijk, in contact met de subsidiegever dan wel Belastingdienst over alle zaken met
betrekking tot (uitbetaling van) de subsidie c.q. belasting.
11.3 Indien een vergunning noodzakelijk is draagt de Koper er zorg voor dat de vergunning wordt
aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden
kosten komen voor rekening van de Koper. Waar mogelijk zal IZO wonen de Koper van nadere
informatie voorzien met betrekking tot het aanvragen van een vergunning.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.
12.1 Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht
van toepassing. De afdwingbaarheid, interpretatie en geldigheid dienen te worden beoordeeld op
basis van de Nederlandse wet. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit
voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden
beslecht door de daartoe bevoegde Rechtbank.